CÔNG TY CỔ PHẦN  THUẬN THẢO

 
 
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Thứ tư, 12 Tháng 4 2017 13:54

Vào lúc 8h00 ngày 27/4/2017, Công ty Cổ phần Thuận Thảo tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 tại phòng họp OSAKA - Khách sạn 5 sao CenDeluxe - Số 02 Hải Dương, Xã Bình Ngọc. Tp. Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên - Việt Nam. 

Hội đồng quản trị Công ty kính gửi đến Quý cổ đông Chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và các tài liệu liên quan:

1

Chương trình Đại Hội

2

Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

3

Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị

4

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

5

Báo cáo của Ban kiểm soát

6

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

7

Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2016

8

Tờ trình V/v quyết toán thù lao năm 2016

9

Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2017scroll back to top